...

Paintball Bodrum Yar?madas? Liseler aras? m�sabakas? s�mestre tatilinin ilk haftas?nda Funtown Yah?ipark�ta ger�ekle?tirildi. 50�ye yak?n sportmen gen� turnuvada k?yas?ya m�cadele etti�

Funtown Yah?ipark Bodrum yar?madas? okullar?ndan gelen �?renciler aras?nda Paintball turnuvas? d�zenledi. Turnuvaya 50 ki?ilik 11 ve 12. S?n?f �?rencisi ile Mu?la ili �?renci ba?kan? Ula? Gen�te kat?ld?. Organizasyon sorumlusu Can Demir ve Mu?la ili �?renci ba?kan? taraf?ndan tertiplenen ma�lar �ncesinde 7 tak?m halinde yar??acak olan gen� �?rencilere PaintBall kurallar? hakk?nda bilgiler verildi.

Turnuva sonunda a�?klama yapan Fun Town Organizasyon sorumlusu Can Demir � �ok be?enilen turnuvay? ilerleyen tarihlerde tekrar d�zenleyece?iz. Burada ama� s�mestre tatili boyunca �?rencilerimizin ve gen�lerimizin sportif faaliyetlerde ve m�sabakalarda dostluk i�inde yar??t?klar?n? g�rmektir. Di?er zamanlarda da Bodrum Yar?madas?ndaki 7�den yetmi?e herkesi, Gokart, RC ( Model araba yar??lar?), ve di?er aktivitelerimizle de a??rlamaya devam edece?iz. B�t�n �?renci kat?l?mc?lara bizim tesisimizi se�tikleri i�in ayr? ayr? te?ekk�r ederiz� dedi.

Mu?la ili �?renci ba?kan? Ula? Gen� ise Bir strateji oyunu olan Paintball sayesinde �?renci arkada?lar?n?n tak?m ruhu olu?turarak ba?ar?ya ula?malar?n?n �nemine de?inerek; �Burada, bug�n �zveri ve payla??m duygular?yla yeni dostluklar?n kurulmas?n? ama�lad?k. Ayr?ca Paintball turnuvas? ile yo?un s?nav temposu i�inde bulunan s�mestre tatilindeki �?rencilerin e?lenerek daha iyi motive olmalar?n? da sa?lad?k� dedi.Zevkli ve �eki?meli ge�en m�sabakalar sonunda galip gelenler �d�llendirildi. 7 tak?m?n m�cadele etti?i turnuvada birincilik ve ikincilik kupas?n? Bodrum U?ur Anadolu lisesi al?rken, ���nc�l�k kupas?n? Marmara Koleji tak?m? kazand?. Kazanan tak?mlara kupalar? ve her ba?ar?l? sporcuya madalyalar? Organizasyon sorumlusu Can Demir ve Mu?la ili �?renci ba?kan? Ula? Gen� taraf?ndan verildi�Go Kart Turnuvas?

Funtown - Yah?ipark'ta ger�ekle?en Go-Kart turnuvas? tamamland?. Yar??lara 60 ki?ilik h?z tutkunu kat?ld?... Bu kez zamana kar?? yar???lmayarak Finalde 3 ki?i ayn? anda kap??t?lar...

Go-Kart Turnuvas?�n?n kazanan isimleri 1�inci Tuncer ...

Dart Turnuvas? (�d�ll�)

Funtown  Yah?ipark'ta d�zenlenen (E?lence Ama�l?) Dart Turnuvas? ?ampiyonlar? belli oldu...

Bodrum�da d�zenlenen turnuvaya ?kisi bayan olmak �zere 20 sporcu kat?ld?.

1�cilik �d�l�n� Sel�uk Yaz?c?,
2�cilik �d�l�n� Metin ...

�?rencilerden Paintball turnuvas?...

Paintball Bodrum Yar?madas? Liseler aras? m�sabakas? s�mestre tatilinin ilk haftas?nda Funtown Yah?ipark�ta ger�ekle?tirildi. 50�ye yak?n sportmen gen� turnuvada k?yas?ya m�cadele etti�

Funtown Yah?ipark Bodrum yar?madas? okullar?ndan gelen ...

Etkinlik Düzenleyin

Etkinlik D�zenleyin

D�?�n, Davet, Kokteyl, i? yerleri ve okullar i�in etkinlik d�zenlemek istiyorsan?z bize buradan ula?abilirsiniz.

Bizden Haberdar Olun

Bizden Haberdar Olun

Funtown etkinliklerini ve indirimlerini ka�?rmak istemiyorsan?z bizden haberdar olun.

Bize Katılın

Bize Kat?l?n

?? ba?vurular?n?z? buradan yapabilirsiniz.